Przetwarzanie danych – RODO

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu, ul. Grunwaldzka 9, 34-300 Żywiec, tel 33 861 28 40, e-mail: sekretariat@zsdil.pl.
   
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych mgr Grzegorzem Lachem pod tel. 33 861 28 40 lub pisząc na  adres  e-mail: grzegorz.lach@zsdil.pl
   
 3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.), w tym w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
   
 4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły, w tym w celu umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego.
   
 5. Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych z wyjątkiem podmiotów realizujących dla szkoły usługi wspierające jej statutową działalność, które przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora. Przykładem takiego podmiotu jest dostawca systemu dziennika elektronicznego.
   
 6. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji (zazwyczaj 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę).
   
 7. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
   
 8. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.