Informacja o monitoringu wizyjnym


Informacja dla pracowników, uczniów, rodziców
oraz innych osób wchodzących na teren szkoły

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119/1) –dalej Rozporządzenie- informujemy, że:

 1. Administratorem danych  osobowych pozyskanych  z  systemu  monitoringu jest Zespół  Szkół  Technicznych i Leśnych z siedzibą – ul. Grunwaldzka 9, 34-300 Żywiec;
   
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez e-mail: grzegorz.lach@zsdil.pl lub pod tel. 33 861 28 40 
   
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na terenie placówki na podstawie art. 108a ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59,949 1 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
   
 4. Monitoring obejmuje: korytarze, szatnie i wejścia do szkoły.
   
 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres miesiąca od dnia zarejestrowania.
   
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
   
 7. Osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
   
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Wstęp na teren monitorowany poświadcza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci monitoringu w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak możliwości przebywania na terenie monitorowanym.