Stypendia i inne informacje

                                    Zespół Szkół Technicznych i Leśnych  09.2018 r.


ŚNIADANIA W SZKOLE

Uczniowie szkoły mają możliwość korzystania z codziennego śniadania wydawanego w szkolnym sklepiku. Koszt posiłku pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący się w gminie, do której należy uczeń. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z funduszy rządowych.
Warunkiem skorzystania z oferty jest:
1.  Dochód, który nie przekracza 771 zł netto na 1 osobę w rodzinie, na miesiąc.
2. Zgłoszenie przez rodzica chęci korzystania syna/córki z tej oferty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
3. Zabranie ze sobą zaświadczeń o zarobkach, z poprzedniego miesiąca, osób utrzymujących rodzinę.
4. Przekazanie informacji w szkole pedagogowi szkolnemu, wychowawcy lub właścicielom sklepiku szkolnego. W razie trudności pedagog szkolny pomoże w organizacji tej formy posiłku.
 (2 październiku 2018 r. nastąpi zmiana progu dochodowego)

 

STYPENDIA

1. Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych.
Stypendium jest przyznawane przez Starostwo Powiatowe, w drugim półroczu danego roku szkolnego, w oparciu o oceny uzyskane na pierwsze półrocze i sytuację materialną ucznia.
W roku szkol. 2017/2018 stypendium wyniosło 350 zł (jednorazowo). Warunki, które należy spełnić aby otrzymać stypendium:
 – średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana na I półrocze nie może być mniejsza niż 3,75,
 – co najmniej bdb ocena z zachowania,
 – dochód do 674 zł netto na osobę w rodzinie, na miesiąc.

2. Stypendium za wyniki w nauce.
Przyznawane jest co semestr, przez Starostwo Powiatowe.
W roku szkol. 2017/2018 stypendium wyniosło 80 zł/mc . Przyznawane jest co semestr. Warunki, które należy spełnić aby otrzymać stypendium:
 – średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana na I półrocze co najmniej 5,00 oraz wzorowe zachowanie lub:
 – średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana na I półrocze 4,75, bdb ocena z zachowania oraz tytuł finalisty w olimpiadzie przedmiotowej, lub:
– średnia ocen co najmniej 4,00 i tytuł laureata olimpiady przedmiotowej.

3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim wybiera na koniec danego roku szkolnego ucznia-stypendystę w oparciu o średnią ocen i zachowanie. W roku szkol. 2017/2018 stypendium wyniosło w sumie 2580 zł.

4. Wyprawka szkolna.
Zwrot kosztów zakupionych podręczników, przyborów szkolnych. Wyprawka przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). Nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły wrazz kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Stypendium szkolne.
Wnioski należy pobrać i złożyć w MOPS-ie w Żywcu (mieszkańcy Żywca) lub w GOPS-ach (mieszkańcy innych gmin) do 15 września. Stypendium zwraca koszty zakupu przyborów szkolnych na podstawie faktur i rachunków. Przeznaczone jest dla osób o dochodzie do 514 zł netto/mc, na 1 osobę w rodzinie (obliczając dochód wlicza się tzw.: „rodzinne”, nie wlicza się „500+” oraz „300+”)

6. Zasiłek szkolny. 
Dotyczy sytuacji losowych ucznia (śmierć rodzica, wypadek, utrata domu/mienia,..). Wniosek należy złożyć w przeciągu miesiąca od danego wydarzenia losowego w MOPS-ie w Żywcu (mieszkańcy Żywca) lub w GOPS-ach (mieszkańcy innych gmin).

Inne formy pomocy finansowej:
1. „500+”: przyznawane jest od pierwszego dziecka i następnych gdy dochód wynosi do 800 zł/os/mc.   
  Natomiast gdy dochód przekracza tą kwotę, rodzice otrzymują „500+” od drugiego dziecka i dla
  następnych, niezależnie już od dochodów. Wnioski pobiera się w GOPS-ie.
2. Program „300+ DOBRY START”. Każdy uczeń, który złoży wniosek (on-line lub papierowo) otrzyma 300 zł.   
  Niezależnie od dochodu rodzinnego. Co należy zrobić?
a) Od 1 lipca można składać wnioski on-line przez stronę: empatia.mrpips.gov.pl oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
b) Wniosek składa rodzic lub prawny opiekun dziecka.
c) Wniosek można będzie złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o „500+” czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie.
d) Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje otrzymanie świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to świadczenie trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

3. Świadczenia rodzinne (tzw.: „Rodzinne”) – mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza 674 zł  netto na 1 os/mc (na dziecko do 5 lat – 95 zł, do 18 lat – 124 zł, powyżej – 135 zł)

4. Świadczenia pomocy społecznej – mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza 514 zł netto na 1 os/mc.

Kwoty otrzymane w ramach programu „500+” oraz „300+” nie są wliczane do dochodu w żadną
z omawianych form.

 

OPINIE PPP / ORZECZENIA

Rodzice/uczniowie klas I proszeni są o dostarczenie Opinii Psychologiczno-Pedagogicznej do sekretariatu szkoły, jeśli uczeń posiada taki dokument. Opinia psych.-pedagogiczna pozwala nauczycielowi lepiej zrozumieć trudności ucznia w przyswajaniu danego obszaru wiedzy i odpowiednio ukierunkować pracę z nim.