↑ Powrót do Pedagog szkolny

Stypendia i inne informacje

                                    Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych  09.2016 r.


ŚNIADANIA W SZKOLE

Uczniowie szkoły mają możliwość korzystania z codziennego śniadania wydawanego w szkolnym sklepiku. Koszt posiłku pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący się w gminie, do której należy uczeń. Dla uczniów z Żywca przewidziana jest inna forma posiłku (poza szkołą). Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z funduszy rządowych.
Warunkiem skorzystania z oferty jest:
1. Dochód, który nie przekracza 771 zł netto na 1 osobę w rodzinie, na miesiąc.
2. Zgłoszenie przez rodzica chęci korzystania syna/córki z tej oferty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
3. Zabranie ze sobą zaświadczeń o zarobkach z poprzedniego miesiąca, osób utrzymujących rodzinę.
4. Przekazanie informacji w szkole pedagogowi szkolnemu.
W razie trudności pedagodzy szkolni pomogą w organizacji tej formy posiłku.

 

STYPENDIA
1.
Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych. Stypendium jest przyznawane przez Starostwo Powiatowe, w drugim półroczu danego roku szkolnego, w oparciu o oceny uzyskane na pierwsze półrocze i sytuację materialną ucznia.
W roku szkol. 2015/2016 stypendium wyniosło 500 zł (jednorazowo). Warunki, które należy spełnić aby otrzymać stypendium:
– średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana na I półrocze nie może być mniejsza niż 3, 75,
– co najmniej bdb ocena z zachowania,
– dochód do 674 zł netto na osobę w rodzinie, na miesiąc.

 

2. Stypendium za wyniki w nauce. Przyznawane jest co semestr, przez Starostwo Powiatowe.
W roku szkol. 2015/2016 stypendium wyniosło 100 zł/mc . Przyznawane jest co semestr.
Warunki, które należy spełnić aby otrzymać stypendium:
– średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana na I półrocze co najmniej 5,00 oraz wzorowe zachowanie lub:
– średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana na I półrocze 4,75, bdb ocena z zachowania oraz tytuł finalisty w olimpiadzie przedmiotowej, lub:
– średnia ocen co najmniej 4,00 i tytuł laureata olimpiady przedmiotowej.

 

3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim wybiera na koniec danego roku szkolnego ucznia-stypendystę w oparciu o średnią ocen i zachowanie.

 

4. Wyprawka szkolna – zwrot kosztów zakupionych podręczników, przyborów szkolnych. Wyprawka przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). Nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego. Wniosek należy pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły do 14 września.

 

5. Stypendium szkolne – wnioski należy pobrać i złożyć ponownie w Urzędzie Gminy lub Miasta (MZSziP) – do 15 września. Stypendium zwraca koszty zakupu przyborów szkolnych na podstawie faktur i rachunków. Przeznaczone jest dla osób
o dochodzie do 514 zł netto/mc, na 1 osobę w rodzinie.

 

6. Zasiłek szkolny – przyznawany jest przez Urząd Gminy (Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół), lub Urząd Miasta (Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli – dla uczniów z Żywca), w sytuacjach losowych ucznia (śmierć rodzica, wypadek, utrata domu/mienia,..). Wniosek należy złożyć w przeciągu miesiąca od danego wydarzenia losowego.

 

7. Stypendium: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” VI edycja. – Stypendium przeznaczone jest dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i wyższe (100% z egz. gimnaz. z matematyki oraz 97,5% z jęz. nowożytn. (poziom podstawowy lub rozszerzony). Wysokość stypendium: 500 zł/mc (od IX 2016 do VI 2017). Termin naboru od 15.09-21.10.2016 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: efs-stypendia.slaskie.pl

 

8. Stypendium im.: prof. Jerzego Buzka fundowane przez METALPOL. Stypendium przyznawane jest na czas trwania studiów. Warunki: stałe zameldowanie w gminie Węgierska Górka, średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły co najmniej 4,00, przyjęcie na I rok studiów, trudna sytuacja finansowa. Wnioski składa się do 30 kwietnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.metalpol.com

 

Inne formy pomocy finansowej:
1. Świadczenia rodzinne (tzw.: „Rodzinne”) – mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza 674 zł netto na 1 os/mc
(na dziecko do 5 lat – 89 zł, do 18 lat – 118 zł, powyżej – 120 zł)
2. Świadczenia pomocy społecznej – mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza 514 zł netto na 1 os/mc.
Finanse otrzymane w ramach programu „500+” nie są wliczane w żadną z omawianych form.

 

OPINIE PPP / ORZECZENIA/ KIPU
Rodzice/uczniowie klas I proszeni są o dostarczenie opinii psychologiczno-pedagogicznej do sekretariatu szkoły, jeśli uczeń posiada taki dokument. Opinia psych.-pedagogiczna pozwala nauczycielowi lepiej zrozumieć trudności w przyswajaniu danego obszaru wiedzy przez ucznia i odpowiednio ukierunkować pracę z nim.

Facebook