Technik analityk

Zanim zapoznasz się z opisem zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek!

 

W czasie trwania nauki zapoznasz się teoretycznie i praktycznie – korzystając ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych – z najważniejszymi metodami analizy chemicznej (klasycznymi, fizykochemicznymi i biologicznymi). Będziesz wykonywać analizę wody, powietrza i surowców przemysłowych, badać produkty spożywcze, kosmetyki i farmaceutyki, ocenisz jakość gleb i stopień skażenia produktów rolnych, będziesz kontrolować prawidłowość przebiegu procesów technologicznych.

 

Przedmioty zawodowe!

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi będziesz uczestniczyć w zajęciach kształtujących  Twoje umiejętności zarówno manualne (budowa  prostych układów  analitycznych i preparatywnych, obsługa aparatury analitycznej i pomiarowej, wykonywanie analiz chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych), jaki intelektualne (ocena stopnia zagrożeń ekologicznych, projektowanie udoskonaleń metod, zdolności do szybkiej zmiany specjalności analitycznej itp.).

Pracownia techniki laboratoryjnej, pracownia preparatyki chemicznej, pracownia analizy jakościowej i ilościowej, pracownia bioanalityki, pracownia towaroznawstwa, pracownia analizy instrumentalnej, to przedmioty realizowane w pracowniach chemicznych, z podziałem na grupy. Podczas tych zajęć będziesz m.in. wykrywać jony, otrzymywać i analizować preparaty (związki nieorganiczne i organiczne, w tym leki, barwniki, kosmetyki), wykonywać oznaczenia metodami wagowymi i miareczkowymi oraz instrumentalnymi, korzystając z bogatej bazy dydaktycznej szkoły oraz sprzętu laboratoryjnego i nowoczesnej aparatury chemicznej (m.in. wag elektronicznych, pH-metrów, konduktometrów, spektrofotometru UV-ViS, refraktometrów).

Obliczenia chemiczne, zastosowanie komputerów, chemia fizyczna, język obcy zawodowy, zasady pracy w laboratorium chemicznym, podstawy kształcenia w zawodzie, podstawy chemii analitycznej, procesy technologiczne, towaroznawstwo, metody analizy instrumentalnej, to przedmioty teoretyczne pozwalające na doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, przeliczeń i stosowania przekształceń chemicznych, operowania wzorami i proporcjami.

Zarówno praktyczne jak i teoretyczne przedmioty zawodowe pomogą Ci zdać egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym.

Blok przedmiotów biologicznych, takich jak bioanalitykatoksykologią, badania środowiska pozwolą Ci na opanowanie treści związanych z wpływem związków chemicznych na człowieka i środowisko oraz wdrażanie umiejętności związanych z badaniami biomedycznymi, hodowlą drobnoustrojów oraz analizą mikroskopową. Zajęcia stanowią formę interdyscyplinarnego łączenia treści chemicznych i biologicznych, co niewątpliwie sprzyja osiąganiu dobrych wyników na egzaminie maturalnym z biologii.

Wszystkie przedmioty zawodowe wykorzystują wiadomości i umiejętności chemiczne. Stanowią pole do ich nieustannego utrwalania i doskonalenia, tak by w efekcie końcowym zdobyć kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 • CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
 • CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

i uzyskać tytuł Technika Analityka.

analityk3

Praca!

Jako technik analityk możesz znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w laboratoriach:

 • przemysłowych (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod),
 • środowiskowych (analizy wód, gleb, atmosfery, monitoring zanieczyszczeń),
 • klinicznych, medycznych, farmaceutycznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne),
 • pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (analiza produktów spożywczych),
 • pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych),
 • naukowo-badawczych,
 • kryminalistycznych,
 • toksykologicznych,
 • pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i in.

Studia wyższe!

Po ukończeniu nauki możesz podjąć studia wyższe na kierunkach:

 • chemia,
 • technologia chemiczna,
 • ochrona środowiska,
 • farmacja,
 • medycyna,
 • analityka medyczna i kryminalistyczna,
 • towaroznawstwo,
 • kosmetologia,
 • biotechnologia,
 • biochemia,
 • ratownictwo medyczne,
 • inne, niekoniecznie pokrewne.

Atuty!

Kształcisz się pod kierunkiem bardzo dobrze przygotowanych teoretycznie i praktycznie nauczycieli, będących jednocześnie czynnymi egzaminatorami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego. Daje to gwarancje doskonałego przygotowania do czekających Cię egzaminów o czym świadczą wyniki uzyskiwane przez naszych absolwentów. Ponadto materiał nauczania oraz udział w zajęciach dodatkowych pozwala na zdawanie matury na poziomie rozszerzonym z chemii i biologii.

Strona chemików z naszej szkoły.