Technik analityk

Chemia opiera się na obserwowaniu zachodzących zjawisk, próbach ich modyfikacji i projektowaniu zupełnie nowych procesów. W tej dziedzinie Wasze umysły tzw. suchej wiedzy przyjmować nie chcą. Nie można się przecież najeść opisem obiadu. Dlatego:

 • uczcie się chemii poprzez praktykę laboratoryjną,
 • samodzielnie obserwujcie zmiany i wyciągajcie wnioski,
 • wiadomości i umiejętności nabyte podczas przeprowadzania eksperymentu pozostają na dłużej w Waszym umyśle i ułatwiają mu dalszy rozwój,
 • kreda nie wystarczy…, czas zaangażować wszystkie zmysły do zrozumienia i zapamiętania. W salach i laboratoriach wykorzystujemy projektory, tablice interaktywne, sprzęt i odczynniki, tak by zaangażować Wasze umysły do poznawania i zrozumienia otaczającego świata.

Kierunek ten jest stworzony dla osób, które są zainteresowane:

 • zdobyciem konkretnego elitarnego zawodu,
 • odkrywaniem nauk przyrodniczych,
 • doświadczeniami chemicznymi pełnymi barw, pobudzającymi wyobraźnię do tworzenia i  analizowania wszystkiego, co nas otacza,
 • pracą manualną w nowoczesnych laboratoriach chemicznych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i odczynniki chemiczne,

Nie musisz być uzdolnionym naukowo uczniem, aby dobrze sobie radzić na zajęciach z chemii. Chemia może być zabawna i interesująca jako przedmiot, zwłaszcza gdy Ty sam możesz zweryfikować teorię poznawczą, w myśl  reguł chemii życia: przestrzegać zasad i unikać kwasów.

W czasie trwania nauki będziesz m.in. wykonywać analizę wody, powietrza i surowców przemysłowych, badać produkty spożywcze, kosmetyki i farmaceutyki, ocenisz jakość gleb i stopień czystości produktów rolnych.

Przedmioty zawodowe – praktyczne!

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi będziesz uczestniczyć w zajęciach kształtujących Twoje umiejętności zarówno manualne  jaki intelektualne.

Pracownie: techniki laboratoryjnej, preparatyki chemicznej, analizy jakościowej i ilościowej, bioanalityki, towaroznawstwa, analizy instrumentalnej,  badań środowiska to przedmioty realizowane w laboratoriach chemicznych, z podziałem na grupy. Podczas tych zajęć będziesz m.in. wykrywać jony, otrzymywać preparaty chemiczne – związki nieorganiczne i organiczne, w tym leki, barwniki, kosmetyki, wykonywać oznaczenia metodami wagowymi, miareczkowymi i instrumentalnymi, korzystając z bogatej bazy dydaktycznej szkoły oraz odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i nowoczesnej aparatury chemicznej (m.in. wag elektronicznych, pH-metrów, konduktometrów, spektrofotometrów UV-ViS, refraktometrów, polarymetrów, wiskozymetrów, suszarek, łaźni wodnych, pieców muflowych, wirówek laboratoryjnych, jonometrów, mikroskopów elektronicznych i innych).

Przedmioty zawodowe teoretyczne!

Obliczenia chemiczne, zastosowanie komputerów, chemia fizyczna, język obcy zawodowy, zasady pracy w laboratorium chemicznym, podstawy kształcenia w zawodzie, podstawy chemii analitycznej, procesy technologiczne, towaroznawstwo, metody analizy instrumentalnej, bioanalityka z toksykologią to przedmioty pozwalające na doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, przeliczeń i stosowania przekształceń chemicznych, operowania wzorami i proporcjami.

Zarówno praktyczne jak i teoretyczne przedmioty zawodowe pomogą Ci zdać egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym.

Wszystkie przedmioty zawodowe wykorzystują wiadomości i umiejętności chemiczne. Stanowią pole do ich nieustannego utrwalania i doskonalenia, tak by zdobyć kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 • CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
 • CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

i uzyskać tytuł Technika Analityka.

Praca!

Jako technik analityk możesz znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w laboratoriach:

 • przemysłowych (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod),
 • środowiskowych (analizy wód, gleb, atmosfery, monitoring zanieczyszczeń),
 • klinicznych, medycznych, farmaceutycznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne),
 • pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (analiza produktów spożywczych),
 • pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych),
 • naukowo-badawczych,
 • kryminalistycznych,
 • toksykologicznych,
 • pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i in.

Studia wyższe!

Po ukończeniu nauki możesz podjąć studia wyższe na kierunkach:

 • chemia,
 • technologia chemiczna,
 • ochrona środowiska,
 • farmacja,
 • medycyna,
 • analityka medyczna i kryminalistyczna,
 • towaroznawstwo,
 • kosmetologia,
 • biotechnologia,
 • biochemia,
 • ratownictwo medyczne,
 • inne, niekoniecznie pokrewne.

Strona chemików z naszej szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek!