Technik ochrony środowiska

Na zajęciach zawodowych teoretycznych i praktycznych zapoznasz się z metodami  badań wody, ścieków, powietrza atmosferycznego, hałasu, gleby. Będziesz pobierał próbki komponentów środowiskowych do badań laboratoryjnych i terenowych oraz wykonywał ich oznaczenia w laboratoriach chemicznych. Na podstawie wyników badań będziesz oceniał stan środowiska oraz planował działania związane z monitorowaniem składników środowiska. Zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci rozpoznać zagrożenia oraz określać ich wpływ na środowisko. Będziesz planował i realizował zadania dotyczące ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, gleby oraz ochrony przed hałasem.

Zajęcia praktyczne przeprowadzane są z podziałem na grupy w pracowniach chemicznych wyposażonych w aparaturę  kontrolno – pomiarową do badań wody i ścieków, gleby, powietrza i hałasu. Podczas zajęć będziesz wykonywać oznaczenia  jakościowe i ilościowe – metodami wagowymi, miareczkowymi oraz instrumentalnymi (pH-metry, konduktometry, spektrofotometr UV-ViS). Będziesz przeprowadzać pomiary różnych wielkości fizykochemicznych np. temperatury, ciśnienia, gęstości, lepkości, prędkości przepływu cieczy itp. Do badania hałasu oraz jakości powietrza  posłużą Ci nowoczesne urządzenia pomiarowe. Do przygotowania analizy wyników wykorzystywać będziesz programy komputerowe, część zajęć praktycznych przeprowadzana jest w pracowniach informatycznych. Ważną umiejętnością jaką zdobędziesz jest wykonywanie i odczytywanie dokumentacji technicznej.

Na kierunku ochrona środowiska realizowana jest biologia w zakresie rozszerzonym. Baza dydaktyczna naszej szkoły umożliwia praktyczne  przygotowanie naszych uczniów do  egzaminu maturalnego z biologii – hodowla drobnoustrojów, obserwacje mikroskopowe, przygotowanie  preparatów mikroskopowych to przykłady ćwiczeń jakie Wam proponujemy. Jest to tematyka interdyscyplinarna, powiązana bezpośrednio z kierunkiem ochrona środowiska, ponieważ angażowanie mikroorganizmów w redukcję zanieczyszczeń jest podstawą biologicznych metod oczyszczania ścieków.

Liczne modele urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ograniczania zanieczyszczeń powietrza, unieszkodliwiania i utylizacji odpadów, ograniczania emisji spalin – jakimi dysponuje  szkoła ułatwi poznanie i zrozumienie procesów zachodzących podczas redukcji zanieczyszczeń środowiska.

Przedstawiony plan realizowany jest na zajęciach teoretycznych: zasady bezpieczeństwa w badaniach środowiskowych, podstawy ekologii, meteorologia i klimatologia, hydrologia i hydraulika, zasady monitorowania środowiska, uzdatnianie wody, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, ochrona i rekultywacja gleb, oczyszczanie ścieków, ochrona przed hałasem i drganiami, podstawy techniki.

Umiejętności praktyczne zdobywać będziesz na zajęciach: pracownia badań środowiskowych, użytkowanie komputerów, pracownia monitoringu środowiska, pracownia ochrony środowiska, badania wód badania odpadów i gleby, badanie powietrza.

Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie trwania nauki umożliwią Ci zdobycie kwalifikacji:

 • CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Po ukończeniu szkoły, technik ochrony środowiska może być zatrudniony w:

 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów,
 • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska,
 • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

Studia wyższe!
Jeśli po ukończeniu szkoły zechcesz kontynuować naukę możesz podjąć studia wyższe na następujących kierunkach:

 • ochrona środowiska,
 • inżynieria ochrony środowiska,
 • biotechnologia,
 • architektura krajobrazu,
 • inżynieria ekologiczna,
 • ekologistyka,
 • edukacja ekologiczna,
 • rolnictwo ekologiczne,
 • ekologia europejska,
 • gospodarka przestrzenna
 • i wiele innych, niekoniecznie pokrewnych.

Atuty:

 • profesjonalna kadra nauczycieli posiadająca kwalifikacje inżynierskie, będąca czynnymi egzaminatorami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • angażowanie młodzieży w aktualne problemy środowiska poprzez realizacje projektów  w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej;
 • bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna, stosowanie form opartych na doświadczeniu, obserwacjach, pomiarze sprzyjają efektywnemu kształceniu;
 • nowoczesne pracownie komputerowe oraz językowe;
 • biblioteka wyposażona w literaturę zawodową, czasopisma branżowe;
 • możliwość zdobywania  doświadczenie zawodowego  podczas praktyk między innymi:  w Miejskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, Spółce „Beskid”, Urzędzie Miasta, Urzędach Gmin, Starostwie Powiatowym – wymienione miejsca praktyk są gwarantowane przez szkołę;
 • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz środowiska – lokalne i ogólnokrajowe;
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, co przekłada się na liczne sukcesy uczniów – młodzież naszej szkoły może rozwijać zainteresowania i umiejętności  nie tylko przedmiotowe ale również sportowe, artystyczne.

Uczniom zamiejscowym umożliwiamy zakwaterowanie i wyżywienie w internacie:
tel. (033) 861 34 29.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek!