IV Powiatowy Konkurs Informatyczny

REGULAMIN
IV POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

POD PATRONATEM STAROSTY ŻYWIECKIEGO

 

I. Organizatorem konkursu jest:
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

 

II. Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Żywieckiego.

 

III. Cele konkursu

 • Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.
 • Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i rozwijanie u uczniów umiejętności pracy zespołowej.
 • Rozpoznawanie i rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 • Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 

IV. Przebieg konkursu

Etapy konkursu:

 • pisemny – test
 • praktyczny – zadania wykonywane za pomocą komputera

Etapy: pisemny i praktyczny obejmują wiedzę z informatyki zawartą w podstawie programowej gimnazjum. Etap praktyczny polega na wykonaniu 3 zadań z zakresu programów: Word (od 2007), Excel (od 2007), Gimp 2.8.

 

Wyniki konkursu:

 • klasyfikacja indywidualna
 • klasyfikacja zespołowa – najlepsze gimnazjum

 

V. Organizacja konkursu powiatowego

 • Uczniowie biorący udział w konkursie przychodzą pod opieką nauczyciela, który wchodzi w skład komisji konkursowej nadzorującej przebieg konkursu i oceniającej prace bezpośrednio po jego zakończeniu.
 • Uczniowie przynoszą legitymację szkolną, przybory do pisania.
 • Etap pisemny składający się z 20 zadań trwa 30 min. Test jest rozwiązywany indywidualnie przez każdego z uczestników.
 • Etap praktyczny składa się z 3 zadań (każde zadanie trwa max. 30 min.). Uczestnik konkursu pracuje na wyznaczonym komputerze.
 • Zadania konkursowe są punktowane.
 • Liczba zdobytych punktów decyduje o zajętych miejscach.
 • Klasyfikacja indywidualna – suma zdobytych punktów w dwóch etapach.
 • Klasyfikacja zespołowa – suma uzyskanych punktów przez uczniów danego gimnazjum w dwóch etapach.
 • W przypadku, kiedy nie ma możliwości wyłonienia miejsc od 1 do 3, w klasyfikacji indywidualnej lub zespołowej w związku z taką samą liczbą zdobytych punktów, uczniowie rozwiązują zadania dodatkowe.
 • Zadania dodatkowe rozwiązują tylko i wyłącznie uczniowie z tą samą liczbą punktów, którzy walczą o miejsca od 1 do 3.
 • Uczestnik za złamanie dyscypliny pracy może zostać zdyskwalifikowany przez komisję konkursową.
 • Decyzje organizatorów konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby biorące udział w konkursie, akceptują tym samym regulamin konkursu.
 • Zgłoszenia 2 uczestników należy przesłać na adres szkoły do 23.05.2017 r. lub powiadomić telefonicznie.

 

VI. Nagrody

 • Nagrody otrzymują uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3.
 • Dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.

 

VII. Terminarz konkursu

  • Konkurs Powiatowy odbędzie się 26.05.2017 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych, Żywiec, ul. Grunwaldzka 9.
  • 26. 05. 2017 r. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

Dodatkowych informacji udzielają: Urszula Maciejko, Janusz Żyrek, Janina Dudek – ZSDiL- tel. (33)861-28-40

Facebook