VI Powiatowy Konkurs Informatyczny

REGULAMIN
VI POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
POD PATRONATEM STAROSTY ŻYWIECKIEGO

 

I. Organizator konkursu 

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.

 

II. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Żywieckiego. 

 

 
 
III. Cele konkursu

 • Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.
 • Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i rozwijanie u uczniów umiejętności pracy zespołowej.
 • Rozpoznawanie i rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 • Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

IV. Przebieg konkursu

 • Etapy konkursu:
  • pisemny – test
  • praktyczny – zadania wykonywane za pomocą komputera

Etapy: pisemny i praktyczny obejmują wiedzę z informatyki zawartą w podstawie programowej gimnazjum i szkoły podstawowej.

Etap praktyczny polega na wykonaniu 3 zadań z zakresu programów: Word (od 2007), Excel (od 2007), Gimp 2.8.

 • Wyniki konkursu:
  • klasyfikacja indywidualna
  • klasyfikacja zespołowa – najlepsza szkoła

V. Organizacja konkursu powiatowego

 • Uczniowie biorący udział w konkursie przychodzą pod opieką nauczyciela, który wchodzi w skład komisji konkursowej nadzorującej przebieg konkursu i oceniającej prace bezpośrednio po jego zakończeniu.
 • Uczniowie biorący udział w konkursie przychodzą pod opieką nauczyciela, który wchodzi w skład komisji konkursowej nadzorującej przebieg konkursu i oceniającej prace bezpośrednio po jego zakończeniu.
 • Uczniowie przynoszą legitymację szkolną, przybory do pisania.
 • Etap pisemny składający się z 20 zadań trwa 30 min. Test jest rozwiązywany indywidualnie przez każdego z uczestników.
 • Etap praktyczny składa się z 3 zadań (każde zadanie trwa max.30 min.). Uczestnik konkursu pracuje na wyznaczonym komputerze.
 • Zadania konkursowe są punktowane.
 • Liczba zdobytych punktów decyduje o zajętych miejscach.
 • Klasyfikacja indywidualna – suma zdobytych punktów w dwóch etapach.
 • Klasyfikacja zespołowa – suma uzyskanych punktów przez uczniów danego gimnazjum w dwóch etapach.
 • W przypadku, kiedy nie ma możliwości wyłonienia miejsc od 1 do 3, w klasyfikacji indywidualnej lub zespołowej w związku z taką samą liczbą zdobytych punktów, uczniowie rozwiązują zadania dodatkowe.
 • Zadania dodatkowe rozwiązują tylko i wyłącznie uczniowie z tą samą liczbą punktów, którzy walczą o miejsca od 1 do 3.
 • Uczestnik za złamanie dyscypliny pracy może zostać zdyskwalifikowany przez komisję konkursową.
 • Decyzje organizatorów konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby biorące udział w konkursie, akceptują tym samym regulamin konkursu.
 • Zgłoszenia 2 uczestników (niezależnie od typu szkoły, np. 1 uczeń szkoła podstawowa i 1 uczeń gimnazjum, 2 uczniów z gimnazjum albo 2 uczniów ze szkoły podstawowej) należy przesłać na adres szkoły do 17.05.2019 r. e-mail: sekretariat@zsdil.pl lub powiadomić telefonicznie 33 861 28 40.

VI. Nagrody

 • Nagrody otrzymują uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3.
 • Dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.

VII. Terminarz konkursu

 • Konkurs Powiatowy odbędzie się 21.05.2019 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Technicznych i Leśnych, Żywiec, ul. Grunwaldzka 9.
 • 21.05.2019 r. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Dodatkowych informacji udzielają: Urszula Maciejko, Monika Piecha-Bańczyk,  Janusz Żyrek, – ZSTiL, tel. (33)861-28-40