III Powiatowy Konkurs Logistyczno-Matematyczny

REGULAMIN III POWIATOWEGO
KONKURSU LOGISTYCZNO – MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH:

 

I. Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.

II. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Żywieckiego.

III. Cele konkursu

 • Promowanie logistyki i matematyki wśród uczniów
 • Inspirowanie do samodzielnego poszukiwania sposobów działań w zakresie logistyki  i matematyki.
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką i logistyką oraz wspieranie ich uzdolnień.
 • Promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień.
 • Stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia.

IV. Przebieg konkursu

 1. Forma konkursu:
 • pisemny – arkusz z zadaniami obejmuje treści, umiejętności i osiągnięcia z podstawy programowej kształcenia matematyki w klasie ósmej szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

V. Organizacja konkursu powiatowego.

 • Uczniowie biorący udział w konkursie przychodzą pod opieką nauczyciela. Szkoła może zgłosić max. 2 osoby.
 • Uczniowie przynoszą legitymację szkolną, przybory do pisania oraz kalkulator prosty.
 • Konkurs trwa 60 min., arkusz jest rozwiązywany indywidualnie przez każdego z uczestników.
 • Liczba zdobytych punktów decyduje o zajętych miejscach.
 • W przypadku, kiedy nie ma możliwości wyłonienia miejsc od 1 do 3, w klasyfikacji indywidualnej w związku z taką samą liczbą zdobytych punktów, uczniowie rozwiązują zadania dodatkowe.
 • Zadania dodatkowe rozwiązują tylko i wyłącznie uczniowie z tą samą liczbą punktów, którzy walczą o miejsca od 1 do 3.
 • Uczestnik za złamanie dyscypliny pracy może zostać zdyskwalifikowany przez komisję konkursową.
 • Decyzje organizatorów konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, osoby biorące udział w konkursie, akceptują tym samym regulamin konkursu.
 • Zgłoszenia uczestników należy przesłać na adres email: konkurs.logistyczny@wp.pl  lub telefonicznie  (033) 861-28-40; fax. (033) 861-35-63, do 10.05.2019 r.

VI. Nagrody

 • Nagrody otrzymują uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3.
 • Dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.

VII. Terminarz konkursu

 • Konkurs Powiatowy odbędzie się 14.05.2019 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu, ul. Grunwaldzka 9;
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu.

VIII. Dodatkowych informacji udzielają:

 •  ZSTiL- tel. (33) 861-28-40, ( Ewa Jura-Jasek, Marzena Szczotka-Piecuch).

IX. Wymagania:

 • Podstawa programowa z matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum .

X. Przykłady zadań konkursowych:

Zaprojektuj opakowanie kartonowe na czekoladę mleczną, której wymiary podane są na rysunku.

zadanie_1
Wymiary opakowania muszą być o 10% większe od wymiarów czekolady.

    • Narysuj siatkę opakowania w skali 1:2.
    • Podaj wymiary opakowania zbiorczego mieszczącego w sobie 20 sztuk czekolady, którego powierzchnia będzie najmniejsza (kształt zbliżony do sześcianu). Wymiary opakowania zbiorczego muszą być o 10% większe od wielkości towaru.
    • Oblicz objętość opakowania zbiorczego w dm3 .
    • Podaj masę opakowania zbiorczego z czekoladami w kilogramach, przyjmując:
    • jedna tabliczka czekolady – 200 g;
    • opakowanie jednostkowe czekolady – 6 dag;
    • opakowanie zbiorcze – 0,25 kg.