I Powiatowy Konkurs Logistyczno-Matematyczny

REGULAMIN I POWIATOWEGO
KONKURSU LOGISTYCZNO – MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH:

 

 

I. Organizatorami konkursu jest: Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

II. Adresaci konkursu
    Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Żywieckiego.

 
III. Cele konkursu

 • Promowanie logistyki i matematyki wśród uczniów.
 • Inspirowanie do samodzielnego poszukiwania sposobów działań w zakresie logistyki  i matematyki.
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką i logistyką oraz wspieranie ich uzdolnień.
 • Promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień.
 • Stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia.

 

IV. Przebieg konkursu

 1. Forma konkursu:
 • pisemny – arkusz z zadaniami, obejmuje treści, umiejętności i osiągnięcia z podstawy programowej kształcenia matematyki w gimnazjum.

 

V. Organizacja konkursu powiatowego.

 • Uczniowie biorący udział w konkursie przychodzą pod opieką nauczyciela. Szkoła może zgłosić max. 3 osoby.
 • Uczniowie przynoszą legitymację szkolną, przybory do pisania oraz kalkulator prosty.
 • Konkurs trwa 60 min., arkusz jest rozwiązywany indywidualnie przez każdego z uczestników.
 • Liczba zdobytych punktów decyduje o zajętych miejscach.
 • W przypadku, kiedy nie ma możliwości wyłonienia miejsc od 1 do 3, w klasyfikacji indywidualnej w związku z taką samą liczbą zdobytych punktów, uczniowie rozwiązują zadania dodatkowe.
 • Zadania dodatkowe rozwiązują tylko i wyłącznie uczniowie z tą samą liczbą punktów, którzy walczą o miejsca od 1 do 3.
 • Uczestnik za złamanie dyscypliny pracy może zostać zdyskwalifikowany przez komisję konkursową.
 • Decyzje organizatorów konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, osoby biorące udział w konkursie, akceptują tym samym regulamin konkursu.
 • Zgłoszenia uczestników należy przesłać na adres email sekretariat@zsdil.pl lub telefonicznie (033) 861-28-40; fax. (033) 861-35-63, do 30.04.2017 r.

 

VI. Nagrody

 • Nagrody otrzymują uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3.
 • Dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.

 

VII. Terminarz konkursu

 • Konkurs Powiatowy odbędzie się 10.05.2017 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych, Żywiec, ul. Grunwaldzka 9;
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu.

 

VIII. Dodatkowych informacji udzielają:

 •  ZSDiL- tel. (33) 861-28-40, ( Ewa Jura-Jasek).

 

IX. Literatura:

 • Podręczniki do gimnazjum zgodne z podstawą programową z matematyki  w gimnazjum

 

X. Przykłady zadań konkursowych:

 1. Oblicz ilość palet, które zmieszczą się w przestrzeni przeznaczonej na ładunek pojazdu ciężarowego wiedząc, że:

– wymiary przestrzeni przeznaczonej na ładunek pojazdu to: 8000 mm x 2450 mm,

– wymiary palety to: 12 dm x 8 dm

W rozwiązaniu zaplanuj i naszkicuj dwa warianty ułożenia palet.

 

       

 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz koszt skompletowania, sformowania  i przechowywania przez 5 dni 24 palet.

 

Stawka godzinowa magazyniera za kompletację i formowanie 1 palety 12, 00 zł/h
Czas kompletacji i formowania 1 palety 10 minut/paleta
Koszt dziennego magazynowania 1 palety 1, 50 zł/paleta

Facebook