Harmonogram i wytyczne

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych z podziałem na sale egzaminacyjne:

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM Z PODZIAŁEM NA SALE I ZDAJĄCYCH – zobacz

 

Wytyczne dla zdających:

Każdy zdający  musi zabrać na egzamin dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, np. paszport lub prawo jazdy.

Zdający przychodzą do szkoły w dniu egzaminu o ściśle określonej porze (według przydziału sal, w których zdają egzaminy) – patrz: szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zdający nie może opuścić sali (gdy skończył już pisać), jeżeli do końca pozostało mniej niż 15 min, musi zaczekać aż egzamin się zakończy. Przed upłynięciem tego czasu (jeśli zostanie więcej niż 15 min do końca egzaminu) może opuścić salę, jednak nie wcześniej niż w połowie egzaminu.