«

»

Wrz 11

Możliwości ubiegania się o stypendium i inne formy wsparcia finansowego.

Drodzy Uczniowie naszej szkoły! 👍👍😊
Warto się zapoznać! ➡️ Przedstawiamy wiele możliwości ubiegania się o stypendium i inne formy wsparcia finansowego:                                                                  

STYPENDIA

 1. Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych. Stypendium  jest przyznawane przez Starostwo Powiatowe, w drugim półroczu danego roku szkolnego, w oparciu o oceny uzyskane na pierwsze półrocze
  i sytuację materialną ucznia.
  W roku  szkol. 2016/2017 stypendium wyniosło 350 zł (jednorazowo). Warunki,  które należy spełnić aby otrzymać stypendium:

  • średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana na I półrocze nie może być mniejsza niż 3, 75,
  • co najmniej bdb  ocena z zachowania; dochód do 674 zł netto na osobę w rodzinie, na miesiąc.
 2. Stypendium za wyniki w nauce. Przyznawane jest co semestr, przez Starostwo Powiatowe.
  W roku  szkol. 2016/2017 stypendium wyniosło 80 zł/mc . Przyznawane jest co semestr. Warunki, które należy spełnić aby otrzymać stypendium:

  •  średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana na I półrocze co najmniej 5,00 oraz wzorowe
      zachowanie lub:
  • średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana na I półrocze 4,75, bdb ocena z zachowania oraz tytuł
      finalisty w olimpiadzie przedmiotowej, lub:
  • średnia ocen co najmniej 4,00 i  tytuł laureata olimpiady przedmiotowej.
 3.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim wybiera na koniec danego roku szkolnego ucznia-stypendystę w oparciu o średnią ocen 
  i zachowanie. W roku  szkol. 2016/2017 stypendium wyniosło w sumie 2500.
 4. Wyprawka szkolna – zwrot kosztów zakupionych podręczników,  przyborów szkolnych. Wyprawka przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). Nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz
  z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Stypendium szkolne – wnioski należy pobrać i złożyć ponownie w Urzędzie Gminy lub Miasta (MZSziP) – do 15 września. Stypendium zwraca koszty zakupu przyborów szkolnych na podstawie faktur
  i rachunków. Przeznaczone jest dla osób o dochodzie do 514 zł netto/mc, na 1 osobę w rodzinie (obliczając dochód wlicza się tzw.: „rodzinne”, nie wlicza się „500+”)
 6. Zasiłek szkolny  – przyznawany jest przez Urząd Gminy (Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół), lub Urząd Miasta (Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli – dla uczniów z Żywca), w sytuacjach losowych ucznia (wypadek, utrata domu/mienia, śmierć bliskiej osoby). Wniosek należy złożyć w przeciągu miesiąca od danego wydarzenia losowego.
 7.  Inne stypendia.
  • Śląskie. Inwestujemy w talenty III edycja https://efs-stypendia.slaskie.pl/ (500 zł/mc. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i wyższe (100% z egz. gimna.
   z matematyki oraz 97,5% z jęz. nowożyt.- poziom podstawowy lub rozszerzony)
  • Stypendium papieskie (kandydaci do stypendium, którzy ubiegają się o nie po raz pierwszy przyjmowani są od listopada do końca maja) 310 zł/mc; www.dzielo.pl
  • Stypendium im.: prof. Jerzego Buzka fundowane przez METALPOL. Stypendium przyznawane jest na czas trwania studiów. Warunki: stałe zameldowanie w gminie Węgierska Górka, średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły co najmniej 4,00, przyjęcie na I rok studiów, trudna sytuacja finansowa. Wnioski składa się do 30 kwietnia. Stypendium wynosi 800 zł/mc. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.metalpol.com.

Inne formy pomocy finansowej:
1. „500+”: przyznawane jest od pierwszego dziecka i następnych  gdy dochód wynosi do 800 zł/os/mc.    
    Natomiast gdy dochód przekracza tą kwotę, rodzice otrzymują „500+” od drugiego dziecka i dla
    następnych, niezależnie już od dochodów. Wnioski pobiera się w GOPS-ie.
2. Świadczenia rodzinne (tzw.: „Rodzinne”) – mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza 674 zł  
    netto na 1 os/mc (na dziecko do 5 lat – 95 zł, do 18 lat – 124 zł, powyżej – 135 zł)
3. Świadczenia pomocy społecznej – mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza 514 zł netto na
    1 os/mc.

Finanse otrzymane w ramach programu „500+” nie są wliczane w żadną z omawianych form.

Facebook