Ogłoszenie o pracy

Żywiec, 8.05.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie: art. 6, 11, 13-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260) dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu, ul. Grunwaldzka 9, 34-300 Żywiec, tel. 338612840

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w wymiarze 0,5 etatu
główny księgowy
w Zespole Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

 

 1. Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji   kandydatów).
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Posiadanie kwalifikacji niezbędnych na ww. stanowisku:
  • ukończone studia wyższe ekonomiczne lub studia ekonomiczne podyplomowe
  • ukończona szkoła średnia o kierunku finanse i rachunkowość
  • posiadanie certyfikatu księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie odrębnych przepisów
  • w przypadku wykształcenia wyższego – udokumentowana, co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;
  • w przypadku wykształcenia średniego – udokumentowana, co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;
 • Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów).
 • Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, Finanse Vulcan, VAT Vulcan.
 • Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych
 • Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej
 • Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
 • Przyjmowanie i zatwierdzanie dokumentów wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie wydatków i dochodów budżetowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald
 • Bieżące informowanie dyrektora szkoły o saldach należności
 • Sporządzanie sprawozdań jednostkowych w zakresie wydatków i dochodów budżetowych zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018 poz.. 109)
 • Sporządzanie bilansu jednostkowego, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu
 • Sporządzanie zapotrzebowania na środki do organu prowadzącego
 • Bieżąca kontrola nad realizacją przydzielonego planu dla jednostki, monitorowanie ewentualnych zagrożeń wynikających z przekroczenia planu na poszczególnych paragrafach
 • Przygotowanie rachunków do podjęcia gotówki, tj. dekretacji zgodnie z klasyfikacją budżetową
 • Przygotowanie zatwierdzonych dokumentów do zapłaty przelewem w systemie bankowości internetowej
 • Sporządzenie polecenia księgowania do naliczenia wynagrodzeń
 • Przygotowanie wstępnych materiałów do sporządzenia analiz i bieżącego wykonania budżetu
 • Obsługa księgowa prowadzonych w szkole projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Uzgodnienie inwentaryzacji przeprowadzonej w szkole ze stanem księgowym
 • Zestawienie ewidencji zakupu i sprzedaży do rejestru VAT
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.
 1. Warunki pracy i płacy.
 • Rodzaj umowy: umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony.
 • Miejsce pracy: Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu, ul. Grunwaldzka 9, 34-300 Żywiec.
 • Wynagrodzenie: według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 936).
 • Praca w wymiarze 0,5 etatu.
 1. Wymagane dokumenty.
 • List motywacyjny i CV.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i odpowiedni staż pracy.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu               z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji                   zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( U. 2018, poz. 1000).
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Listy referencyjne.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu” osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Technicznych i Leśnych, ul. Grunwaldzka 9, 34-300 Żywiec do dnia 23 maja 2019 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu szkoły). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia naboru.

Etap 1 – dnia 23 maja 2019 r. godz. 13.00 – weryfikacja złożonej dokumentacji pod względem formalnym.

Etap 2 –  dnia 24 maja 2019 r. godz. 14.00 – rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian umiejętności obsługi programu Finanse Vulcan w Zespole Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Dostarczone przez kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi.