Zasady rekrutacji kandydatów

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych
34 – 300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9

 

Ogłasza rekrutację uczniów do klas I technikum (okres nauki 4 lata) na rok szkolny 2018/2019 w następujących zawodach:

 • technik analityk (30 miejsc)
 • technik informatyk (30 miejsc)
 • technik logistyk (30 miejsc) 
 • technik leśnik (16 miejsc)
 • technik ochrony środowiska (16 miejsc)

 

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

 1. Rekrutacja odbywa się systemem elektronicznym. Podanie wprowadza się przez Internet. Można to zrobić indywidualnie, w gimnazjum lub w szkole pierwszego wyboru.
 2. Kandydaci składając dokumenty posługują się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat  ukończył.
 3. Terminy rekrutacji:
 • Składanie podań: 18.05.2018 r. – 18.06.2018 r.
 • Składanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia oznaczona nr 1): 22.06.2018 r. – 26.06.2018 r.
 • Ogłoszenie list kandydatów do klas I z podziałem na oddziały: 6.07.2018 r.
 • Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 6.07.2018 r. – 12.07.2018 r.
 • Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów i kandydatów nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach w szkole: 13.07.2018 r.
 • W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi dalszą rekrutację do  31.08.2018 r.
 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w szkole w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc, (planowany limit miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi 30).
 2. O przyjęciu kandydata – absolwenta gimnazjum do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:
 • Z egzaminu gimnazjalnego – max 100 pkt.
 • Z języka polskiego oraz wybranych zajęć edukacyjnych za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 72 pkt

zawód: technik analityk – z matematyki, biologii i chemii
zawód: technik informatyk – z matematyki, fizyki i informatyki
zawód: technik logistyk – z matematyki, języka obcego i geografii
zawód: technik leśnik – z matematyki, biologii i geografii
zawód: technik ochrony środowiska – z matematyki, biologii i chemii

 

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

 

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski Dopuszczający  –  2 punkty

18 punktów

Dostateczny      –  8 punktów
Dobry               – 14 punktów
Bardzo dobry    – 17 punktów
Celujący           – 18 punktów
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)

18 punktów

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum).


3 punkty

W przypadku absolwentów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do  egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i j. obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku.

100 punktów

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 pkt. za każdy uzyskany
  procent,
 • matematyka – 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,

20 punktów

 

20 punktów

 

20 punktów

20 punktów

20 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji                       

200 punktów

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum zobowiązani są dołączyć do dokumentów zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły. Uczniowie przyjęci do szkoły otrzymają skierowania na badania lekarskie do Poradni Medycyny Pracy.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

 Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych    34 – 300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9

 INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM:

TEL: ( 033) 861 28 40     FAX: (033) 861 35 63

e-mail: sekretariat@zsdil.pl