Zasady rekrutacji kandydatów dla absolwentów gimnazjum

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych
34 – 300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9

Ogłasza rekrutację uczniów dla absolwentów gimnazjum do klas I technikum (okres nauki 4 lata) na rok szkolny 2019/2020 w następujących zawodach:

 • technik analityk (16 miejsc)
 • technik informatyk (30 miejsc)
 • technik logistyk (16 miejsc) 
 • technik leśnik (30 miejsc)

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

 1. Rekrutacja odbywa się systemem elektronicznym. Podanie wprowadza się przez Internet. Można to zrobić indywidualnie, w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.
 2. Terminy rekrutacji:
 • Składanie podań: 13.05.2019 r. – 25.06.2019 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego:  19.06.2019 r. – 25.06.2019 r.
 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 16.07.2019 r.
 • Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły: 16.07.2019 r. – 24.07.2019 r.
 • Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów i kandydatów nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach w szkole: 25.07.2019 r.
 • W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi dalszą rekrutację do  31.08.2019 r.
 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w szkole w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc (planowany limit miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi 30 lub 32).
 2. O przyjęciu kandydata – absolwenta gimnazjum do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:
 • Z egzaminu gimnazjalnego – max 100 pkt.
 • Z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 72 pkt

zawód: technik analityk – z biologii i chemii
zawód: technik informatyk – z fizyki i informatyki
zawód: technik logistyk – z  języka obcego i geografii
zawód: technik leśnik – z biologii i geografii

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

język polski Dopuszczający  –  2 punkty

18 punktów

Dostateczny      –  8 punktów
Dobry                 – 14 punktów
Bardzo dobry    – 17 punktów
Celujący             – 18 punktów
matematyka jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)

18 punktów

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum).
3 punkty
W przypadku absolwentów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do  egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i j. obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku.

100 punktów

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent.

20 punktów
20 punktów

20 punktów
20 punktów
20 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji.                        

200 punktów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum zobowiązani są dołączyć do dokumentów zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły. Uczniowie przyjęci do szkoły otrzymają skierowania na badania lekarskie do Poradni Medycyny Pracy.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

 Zespół Szkół Technicznych i Leśnych,
34 – 300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9

 INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM:

TEL: ( 033) 861 28 40     FAX: (033) 861 35 63
e-mail: sekretariat@zsdil.pl