Zasady rekrutacji kandydatów

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych
34–300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9

Ogłasza rekrutację uczniów dla absolwentów szkoły podstawowej do klas I technikum (okres nauki 5 lat) na rok szkolny 2020/2021 w następujących zawodach:

 • technik analityk
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik leśnik
 • technik ochrony środowiska
 • technik inżynierii środowiska i melioracji

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

 1. Rekrutacja odbywa się systemem elektronicznym. Podanie wprowadza się przez Internet. Można to zrobić indywidualnie, w szkole podstawowej lub w szkole pierwszego wyboru.
 2. Terminy rekrutacji:
 • Składanie podań: 11.05.2020 r. – 23.06.2020 r. do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 26.06.2020 r.  – 30.06.2020 r. do godz. 15.00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych: do 24.06.2020 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach:  do 10.07.2020 r.
 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 13.07.2020 r.
 • Wydanie dla kandydatów skierowań na badania lekarskie: 13.07.2020 r. – 14.07.2020 r. 
 • Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 13.07.2020 r. – 20.07.2020 r. do godz. 15.00
 • Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów i kandydatów nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach w szkole: 21.07.2020 r. do godz. 14.00
 • W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi dalszą rekrutację do 31.08.2020 r.
 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w szkole w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
 2. O przyjęciu kandydata – absolwenta szkoły podstawowej do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:
 • z egzaminu ósmoklasisty – max 100 pkt.
 • z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 72 pkt.

zawód: technik analityk – z biologii i chemii
zawód: technik informatyk – z fizyki i informatyki
zawód: technik logistyk – z języka obcego i geografii
zawód: technik leśnik – z biologii i geografii
zawód: technik ochrony środowiska z biologii i chemii
zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji – z biologii i geografii

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

język polski Dopuszczający  –  2 punkty

18 punktów

Dostateczny      –  8 punktów
Dobry                 – 14 punktów
Bardzo dobry    – 17 punktów
Celujący             – 18 punktów
matematyka jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

18 punktów

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).


3 punkty

W przypadku absolwentów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do  egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i j. obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku.

100 punktów

Egzamin ósmoklasisty

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski – 0,35 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,3 pkt. za każdy uzyskany procent,

35 punktów
35 punktów
30 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji                       

200 punktów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum zobowiązani są dołączyć do dokumentów zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły. Uczniowie przyjęci do szkoły otrzymają skierowania na badania lekarskie do Poradni Medycyny Pracy.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

 Zespół Szkół Technicznych i Leśnych,
   34–300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9

 INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM:

TEL: ( 033) 861 28 40     FAX: (033) 861 35 63
e-mail: sekretariat@zsdil.pl