Zasady rekrutacji kandydatów

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych
34–300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9

Ogłasza rekrutację uczniów dla absolwentów szkoły podstawowej do klas I technikum (okres nauki 5 lat) na rok szkolny 2020/2021 w następujących zawodach:

 • technik analityk
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik leśnik
 • technik ochrony środowiska
 • technik inżynierii środowiska i melioracji

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

 1. Rekrutacja odbywa się systemem elektronicznym. Podanie wprowadza się przez Internet. Można to zrobić indywidualnie, w szkole podstawowej lub w szkole pierwszego wyboru.
 2. Terminy rekrutacji:
 • Składanie podań: 15.06.2020 r – 10.07.2020 r. do godz. 15.00.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: 26.06.2020 r.  – 10.07.2020 r. do godz. 15.00.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje 31.07.2020 r.  – 4.08.2020 r. do godz. 15.00.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności: do 4.08.2020 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach:  do 11.08.2020 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 12.08.2020 r.
 • Wydanie skierowania na badanie lekarskie : 15.06.2020 r. – 14.08.2020 r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu : 13.08.2020 r.  – 18.08.2020 r. do godz. 15.00. 
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19.08.2020 r. do godz. 14.00.

W przypadku    braku    możliwości    przedłożenia    takiego    zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w szkole w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
 2. O przyjęciu kandydata – absolwenta szkoły podstawowej do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:
 • z egzaminu ósmoklasisty – max 100 pkt.
 • z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 72 pkt.

zawód: technik analityk – z biologii i chemii
zawód: technik informatyk – z fizyki i informatyki
zawód: technik logistyk – z języka obcego i geografii
zawód: technik leśnik – z biologii i geografii
zawód: technik ochrony środowiska z biologii i chemii
zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji – z biologii i geografii

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

język polski Dopuszczający  –  2 punkty

18 punktów

Dostateczny      –  8 punktów
Dobry                 – 14 punktów
Bardzo dobry    – 17 punktów
Celujący             – 18 punktów
matematyka jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

18 punktów

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).


3 punkty

W przypadku absolwentów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do  egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i j. obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku.

100 punktów

Egzamin ósmoklasisty

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski – 0,35 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,3 pkt. za każdy uzyskany procent,

35 punktów
35 punktów
30 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji                       

200 punktów

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

 Zespół Szkół Technicznych i Leśnych,
   34–300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9

 INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM:

TEL: ( 033) 861 28 40     FAX: (033) 861 35 63
e-mail: sekretariat@zsdil.pl