Run4Fun 2019

REGULAMIN  
IV MISTRZOSTW SZKÓŁ POWIATU ŻYWIECKIEGO W BIEGACH RUN4FUN
24 maja 2019 roku

CELE:

 • popularyzacja biegania jako skutecznej formy aktywności fizycznej,
 • propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży,
 • promocja najlepszych miejsc do biegania w Żywcu i okolicy.

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu


MIEJSCE I TERMIN:
Żywiec – Park Miejski – Pałac Habsburgów, 24 maja (piątek) 2019 roku, o godzinie 9:30.

 

 

PROGRAM ZAWODÓW:

10:00 – rozpoczęcie zawodów
9:30-10:15 – weryfikacja
10:20-10:40 – rozgrzewka
10:45 – omówienie regulaminu
11:00 – START
13:00-13:15 – klasyfikacja i rozdanie nagród
13:15-13:30 – losowanie nagród wśród uczestników
13:30 – ZAKOŃCZENIE

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

 • Konkurs leśników.
 • Najlepsze zdjęcie z biegu.
 • „Bądź bezpieczny na drodze” – akcja z Fundacją K2.
 • Rejestracja bazy dawców szpiku dla pełnoletnich z Fundacją DKMS.
 • Konsultacje z „Naturhouse”.

TRASA:
Trasy nie są atestowane.
Bieg rozpoczyna się na dziedzińcu między Starym Zamkiem, a Pałacem Habsburgów i prowadzi w kierunku Stadionu Parku, następnie wokół stadionu do mini ZOO. Przed mini ZOO skręcamy i przebiegamy Aleję Lipową i ścieżką wracamy w kierunku miejsca startu. Meta znajduje się za Pałacem Habsburgów. Dystans pętli wynosi 1,7 km:

 • Chłopcy – szkoły średnie (2 okrążenia)
 • Dziewczęta – szkoły średnie (1 okrążenie)
 • Chłopcy, dziewczęta – szkoły podstawowe i gimnazja (1 okrążenie)

UCZESTNICY:
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

ZGŁOSZENIA:

 1. Termin – zgłoszenia do 22.05.2019 r.
 2. Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: ataci@tlen.pl
 3. Wymagane w dniu zawodów dokumenty:
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w Mistrzostwach ( zgoda z podpisem rodzica/ opiekuna i numerem PESEL),
 • ważna legitymacja lub dowód tożsamości,
 • zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do biegu,
 • wypełniony druk zgłoszenia udziału w zawodach.

KLASYFIKACJA:
Klasyfikacja obejmuje uczestników, którzy ukończą bieg.
Gimnazjum i szkoła podstawowa:

 • klasy 3-7-8 dziewczęta,
 • klasy 3-7-8 chłopcy.

Szkoły ponadgimnazjalne:

 • klasy 1-2 dziewczęta,
 • klasy 1-2 chłopcy,
 • klasy 3-4 dziewczęta,
 • klasy 3-4 chłopcy.

NAGRODY:
Zawodnik zobowiązany jest odebrać nagrodę podczas ceremonii lub do końca trwania imprezy. Jeśli tego nie uczyni, nagroda przepada.

 

ZASADY FINANSOWANIA:
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Koszty organizacji imprezy pokrywają sponsorzy.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione bez opieki.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • W Mistrzostwach Run4Fun udział biorą wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy).
 • W czasie Biegu na trasie mogą przebywać jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa, osoby i pojazdy posiadające identyfikatory /przepustki/ wydane przez Organizatora oraz służby zabezpieczające Bieg.
 • Ustalony został limit 200 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy na adres ataci@tlen.pl.
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad fair play, porządku publicznego, poleceń służb porządkowych.
 • Zabrania się (pod groźbą dyskwalifikacji) biegu z numerem startowym należącym do innej osoby.
 • W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator.
 • Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu osobom, które zakłócają porządek publiczny lub nie przestrzegają poleceń osób (służb porządkowych i obsługi).
 • Podczas Biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu stroju sportowego w widocznym miejscu. Zasłanianie numeru startowego lub jego brak powoduje dyskwalifikację.
 • Organizator zapewnia szatnię i bezpłatne toalety.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Pomiary czasów na urządzeniach bez homologacji.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • W przypadku stwierdzenia skrócenia trasy przez uczestnika następuje jego dyskwalifikacja.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Mistrzostwach Run4Fun wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Run4Fun. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Uczestnik zawodów oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
 • Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.

Kierownik zawodów: Krzysztof Jakubiec (ataci@tlen.pl)
Biuro zawodów: Joanna Parasyn
Marketing: Sabina Zygmunt (moli11@interia.pl)

DANE OSOBOWE:

 • Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.
 • Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Run4Fun, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 • Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 • Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Run4Fun.
 • Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 • Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

KONTAKT DO OSÓB Z RAMIENIA ORGANIZATORA:
Sabina Zygmunt (moli11@interia.pl) – nr tel. 502 490 372
Krzysztof Jakubiec (ataci@tlen.pl) – nr tel. 724 354 565