Technik logistyk

 

NOWOCZESNY ZAWÓD SZANSĄ NA CIEKAWĄ PRACĘ!

 • Potrafisz podejmować szybkie decyzje?
 • Posiadasz umiejętność planowania i organizacji?
 • Chcesz w przyszłości założyć własną firmę i osiągnąć sukces finansowy?

 

technik logistyk

PRZYJDŹ DO NAS!!!  Ten kierunek jest dla Ciebie!

 

czasie trwania nauki nauczysz się:

 • dobierać sposoby zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego;
 • nadzorować i monitorować przepływ zasobów i informacji;
 • dobierać system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta;
 • dobierać urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
 • organizować czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;
 • wybierać kontrahentów według przyjętych kryteriów;
 • sporządzać dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym;
 • opracowywać harmonogramy wykonania procesu transportowego;
 • stosować systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu;
 • organizować przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych;
 • prowadzić dokumentację funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • język angielski zawodowy,
 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej,
 • logistyka w procesach produkcji,
 • zapasy i magazynowanie,
 • dystrybucja,
 • procesy transportowe w logistyce,
 • logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pracownia logistyki zaopatrzenia i produkcji,
 • pracownia planowania produkcji i dystrybucji,
 • pracownia usług transportowo-spedycyjnych,
 • pracownia obsługi jednostek zewnętrznych.

 

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 
technik logistyk
 
Absolwent po zdaniu trzech egzaminów uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

 • K1 – A. 30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności doboru sposobu zaopatrzenia materiałowego oraz systemów informatycznych do procesu produkcji. Potrzebne są również umiejętności sporządzania dokumentów przepływów produkcyjnych oraz dobór urządzeń do transportowych czynności magazynowych. Uczeń decyduje o doborze kanałów dystrybucji produktów i kontrahentów.

 • K2 – A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychodbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności stosowania przepisów prawa związanych z transportem i obrotem handlowym oraz standardy identyfikacji ładunków. Odpowiednie ustalenie ceny usługi transportowej oraz dobór środków technicznych i technologii przeładunkowych w transporcie. Uczeń sporządza dokumentację w języku polskim i obcym.

 • K3 – A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczychodbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Niezbędne do uzyskania trzeciej kwalifikacji są umiejętności rozróżniania zadań poszczególnych jednostek gospodarczych. Organizacja przepływu zasobów informacji oraz przestrzeganie zasad gospodarowania odpadami. Uczeń rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego, a także przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych.

 

Uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2017/2018 będą zdawać dwie kwalifikacje i po ich zaliczeniu uzyskają tytuł technika informatyka.

 • AU.22. – Obsługa magazynów,
 • AU32 – Organizacja transportu

 

Praca!

Technik logistyk znajdzie zatrudnienie jako:

 • specjalista d s. zarządzania produkcją,
 • spedytor krajowy i międzynarodowy,
 • specjalista d s. zaopatrzenia i zakupów
 • specjalista d s. gospodarki magazynowej,
 • specjalista d s. celnych i transportu międzynarodowego,
 • specjalista d s. dystrybucji,
 • logistyk miejski,
 • specjalista d s. gospodarki odpadami,
 • specjalista d s. logistycznych systemów informatycznych,
 • specjalista d s. organizacji imprez masowych.

 

Studia!

 • logistyka;
 • transport;
 • logistyka międzynarodowa;
 • zarządzanie
 • logistyka mediów;
 • lotnictwo;
 • nawigacja;

To tylko kilka wybranych kierunków, na których możesz kontynuować naukę po zdaniu matury.


Atuty!

Kształcisz się pod kierunkiem bardzo dobrze przygotowanych teoretycznie i praktycznie nauczycieli, będących jednocześnie czynnymi egzaminatorami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego. Daje to gwarancje doskonałego przygotowania do czekających Cię egzaminów o czym świadczą wyniki uzyskiwane przez naszych absolwentów.

 

Uczniom zamiejscowym umożliwiamy zakwaterowanie i wyżywienie w internacie:
tel. 33 861 34 29.

Facebook