Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

ZSME.DS.26.16.2018                                                                                                         Żywiec, dn. 05.12.2018r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

 

dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie „Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” – Część I

           Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec informuje, że:

  • unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 26.11.2018r.
  • w wyniku powtórnej czynności badania i oceny ofert:

– odrzuca ofertę wykonawcy BEST LINE S.C.  z siedzibą ul. Wyzwolenia 9a, 34-300 Żywiec na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą PZP,

3) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione

UZASADNIENIE

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 181. ust. 2 ustawy PZP Zamawiający  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu informuję, że po przeprowadzeniu ponownego badania i oceny ofert w wyniku unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 26.11.2018 roku w postępowaniu nie ma oferty niepodlegającej odrzuceniu i w związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.