Zasady rekrutacji kandydatów

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych
34–300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9

Ogłasza rekrutację uczniów dla absolwentów szkoły podstawowej do klas I technikum (okres nauki 5 lat) na rok szkolny 2023/2024 w następujących zawodach:

 • technik analityk – (30 miejsc)
 • technik informatyk – (30 miejsc)
 • technik programista – (30 miejsc)
 • technik logistyk – (30 miejsc)
 • technik leśnik – (16 miejsc)
 • technik ochrony środowiska – (16 miejsc)

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW

 1. Rekrutacja odbywa się systemem elektronicznym. Podanie wprowadza się przez Internet. Można to zrobić indywidualnie, w szkole podstawowej lub w szkole pierwszego wyboru.
 2. Terminy rekrutacji:
 • Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) : 15.05.2023 r. – 19.06.2023 r. do godz. 15.00.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty: 23.06.2023 r. – 10.07.2023 r. do godz. 15:00.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności: do 10.07.2023 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach: do 17.07.2023 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 18.07.2023 r.
 • Wydanie dla kandydatów skierowań na badania lekarskie: do 20.07.2023 r.
 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: 18.07.2023 r. – 25.07.2023 r. do godz. 15.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 26.07.2023 r. do godz. 14.00.
 • W przypadku wolnych miejsc szkoła prowadzi dalszą rekrutację do 31.08.2023 r.
 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w szkole w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc (planowany limit miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi 30 lub 32).
 2. O przyjęciu kandydata – absolwenta szkoły podstawowej do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:
 • z egzaminu ósmoklasisty – max 100 pkt.
 • z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 72 pkt.

zawód: technik analityk – z biologii i chemii
zawód: technik informatyk – z fizyki i informatyki
zawód: technik programista – z fizyki i informatyki
zawód: technik logistyk – z języka obcego i geografii
zawód: technik leśnik – z biologii i geografii
zawód: technik ochrony środowiska z biologii i chemii

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

język polski Dopuszczający  –  2 punkty

18 punktów

Dostateczny      –  8 punktów
Dobry                 – 14 punktów
Bardzo dobry    – 17 punktów
Celujący             – 18 punktów
matematyka jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 roku (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów

 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).


3 punkty

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 roku.

100 punktów

Egzamin ósmoklasisty

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski – 0,35 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 pkt. za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,3 pkt. za każdy uzyskany procent,

35 punktów
35 punktów
30 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji                       

200 punktów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum zobowiązani są dołączyć do dokumentów zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły. Uczniowie przyjęci do szkoły otrzymają skierowania na badania lekarskie do Poradni Medycyny Pracy.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

 Zespół Szkół Technicznych i Leśnych,
   34–300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 9

 INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM:

TEL: ( 033) 861 28 40     FAX: (033) 861 35 63
e-mail: sekretariat@zsdil.pl