Historia szkoły

Historia naszej szkoły sięga roku 1946. Wtedy to zgodnie z decyzją Departamentu Organizacji i Kadr Ministerstwa Leśnictwa powstało Państwowe Gimnazjum Przemysłu Drzewnego w Żywcu, którego siedziba stała się własność arcyksięcia Karola Olbrachta Habsburga – żywiecki Nowy Zamek – symbol i wizytówka szkoły przez następne 67 lat.

Utworzenie placówki uzasadniano koniecznością przygotowania kadr dla intensywnie rozwijającego się przemysłu drzewnego. Kształcenie miało odbywać się w oparciu o dwa kursy: o trzy i dwuletnim okresie nauki, wiążące ze sobą teoretyczne i praktyczne metody kształcenia.

 

Pierwszym Dyrektorem placówki został absolwent Politechniki Lwowskiej mgr Inż. Eugeniusz Jaciow, który piastował to stanowisko przez pierwsze dwa lata jej istnienia. W roku 1948 nowym dyrektorem gimnazjum zostaje mgr inż. Stanisław Sowiński. W też roku szkołę przekształcono w Państwowe Liceum Przemysłu Drzewnego I i II stopnia. W tym czasie pracowało w szkole 18 nauczycieli, którzy dla ówczesnych absolwentów pozostawali niezastąpionym wzorem i inspiracją: m. in. Anna Sobocińska – wielka humanistka, opiekunka szkolnego teatru; Karol Stokłosa – nauczyciel matematyki, opiekun samorządu uczniowskiego; Józef Schneider – leśnik, z zamiłowania entomolog, który pozostawił po sobie wielki zbiór motyli i innych owadów. Jednocześnie przy szkole powstał zintegrowany z nią internat, który przez kolejne 50 lat współtworzył niepowtarzalny, rodzinny klimat placówki.

 

Lata pięćdziesiąte były dla szkoły czasem przełomowym. W roku 1950 nastąpiła zmiana dyrektora szkoły został nim absolwent SGGW w Warszawie, były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, pasjonat brydża: inż. Władysław Gajewski, który kierował szkołą przez następne 16 lat.

1951 rok przyniósł dwukrotną zmianę nazwy szkoły najpierw na: Państwowe Liceum Przemysłu Leśnego I i II stopnia, a następnie na Państwowe Technikum Zawodowe Przemysłu Leśnego, w którym nauka trwała 4 lata.

Kolejny przełom miał miejsce w 1956 roku, kiedy to zielony mundur, który od początku był symbolem i dumą szkoły, po raz pierwszy założyły uczennice. Zaś nowymi nauczycielami i wychowawcami w szkole zostali jej absolwenci: m. in. Tadeusz Habior, Edward Różański, Izydor Wiśniewski.

W 1962 roku szkoła rozszerzyła zakres swojej oferty edukacyjnej otwierając wydział zaoczny, a 1 września 1963 roku przekształcono szkołę w Technikum Przemysłu Drzewnego. Dyrektorem w 1966 roku na 6 kolejnych lat został mgr inż. Antoni Gregor.

 

W szkole od 1972 roku funkcje dyrektora pełnił jej były absolwent mgr Izydor Wiśniewski, który był najdłużej urzędującym dyrektorem. Za jego kadencji szkoła dynamicznie się rozwijała zwiększając liczbę uczniów i kierunków kształcenia, po raz kolejny zmieniając swą nazwę, tym razem na Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

W latach siedemdziesiątych szkoła znowu zmienia nazwę na dobrze wszystkim znaną: Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych. W jej skład wchodziły technika: drzewne, celulozo-papiernicze, leśne. Szkolne życie wzbogaciły swoją działalnością liczne koła organizacje społeczne LOK, LOP, PTTK, PCK. W ramach młodzieżowych wymian uczniowie mieli możliwość podjęcia praktyk w szkołach niemieckich i czeskich. Funkcje dyrektora nadal pełnił Izydor Wiśniewski, a nauczycielami co stało się tradycją szkoły trwającą po dziś dzień zostali jej kolejni absolwenci.

 

Od września 1999 roku stanowiska dyrektora objął mgr Jan Otwinowski. Dzięki zaangażowaniu nowej dyrekcji powstała pierwsza w kraju klasa ochrony środowiska realizująca wdrożeniowy program nauczania. Organem prowadzącym zostało Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej. Ofiarą przemian systemowych w latach dziewięćdziesiątych stał się szkolny internat, który po 40 latach zakończył swą działalność. Paradoksalnie otwarło to nowe możliwości na poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły, co skutkowało otwarciem klas o profilu analitycznym o później informatycznym.

W latach dziewięćdziesiątych w szkole dynamicznie rozwijały się inicjatywy społeczne, w tym charytatywne. W tym miejscu trzeba wymienić niektóre z nich, kontynuowane do dnia dzisiejszego: Akcja Krwiodawstwa, WOŚP, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, Adopcja na odległość. Z naszej inicjatywy powstała nowa, miejmy nadzieję, ze na stałe w krajobrazie naszego miasta, akcja wspierająca rejestrację dawców szpiku kostnego Run4Fun. Od lat jako szkoła wspieramy żywieckie instytucje niosące pomoc najbardziej potrzebującym m. in. Dom Dziecka, Dom Opieki Społecznej czy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

 

W 2006 roku dyrektorem został mgr Piotr Dobosz. Placówka w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijała przyciągając coraz więcej uczniów. Do powstałych w latach dziewięćdziesiątych kierunków konieczne stało się profesjonalne doposażenie klasopracowni w nowoczesny, spełniający najwyższe standardy sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Potwierdzeniem wysokich osiągnięć uczniów i nauczycieli są przyznane w 2007 roku przez Kuratora Oświaty w Katowicach certyfikaty Śląskiej Szkoły Jakości w obszarach: kształcenie oraz koncepcja pracy szkoły. Szkoła od 2005 roku posiada również certyfikat w obszarze: wychowanie i opieka, który uzyskała jako pierwsza szkoła w bielskiej delegaturze Kuratorium Oświaty. Zaś w 2010 roku na uroczystej gali w siedzibie Parlamentu RP zostaliśmy nagrodzeni certyfikatem jakości INTERKLASA, prestiżowego konkursu prowadzonego pod patronatem marszałka sejmu RP.

 

Przełomowym w historii szkoły okazał się rok 2013, w którym szkoła dotąd nierozerwalnie związana z Pałacem Habsburgów, zostaje przeniesiona do obecnej siedziby przy ulicy Grunwaldzkiej. W nowym budynku znajdują się nowoczesne laboratoria chemiczne, pracownie komputerowe, klasopracownie dostosowane do współczesnych wymagań jakie przed szkołą stawia proces dydaktyczny. Priorytetem szkoły niezmiennie pozostaje zapewnieni młodym ludziom możliwie najatrakcyjniejszej oferty edukacyjnej.

 

W 2016 roku pod kierunkiem nowej Pani dyrektor – Janiny Dudek rozpoczęliśmy nowy rozdział w historii szkoły, w którym to, po niezwykle udanym okresie rządów „siedmiu wspaniałych” dyrektorów – mężczyzn, po raz pierwszy ster trafił w ręce kobiety.

W tym też roku szkoła obchodziła swoje święto – Jubileusz 70-lecia istnienia. Uroczystość nie tylko zgromadziła bardzo wielu gości ale była przede wszystkim okazją do spotkania się wielu pokoleń absolwentów szkoły.

 

W chwili obecnej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku edukacyjnego kształcimy młodzież w następujących kierunkach: technik analityk, technik informatyk, technik leśnik, technik ochrony środowiska, a od września 2016 roku także w zawodzie technik logistyk.